บริการข้อมูล

จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)   200 ครั้ง
จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media ต่างๆ   246 ครั้ง
จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว   209 ครั้ง
ข้อมูลจำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการอบรมด้านพัฒนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว   190 ครั้ง
จำนวนครัวเรือนในชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว   202 ครั้ง
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว   244 ครั้ง
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล   2028 ครั้ง
ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านการท่องเที่ยว   310 ครั้ง
คู่มือด้านธุรกิจการท่องเที่ยว   684 ครั้ง