เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล

13 ก.ย. 2564      2030 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print


 

ที่

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ที่ตั้ง

ลักษณะเด่น/กิจกรรม

ผู้ประสานงาน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

๑.

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวทาง

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

-

พิมาน

เมือง

๑. ล่องเรือชมแหล่งอาศัยของปลาโลมาสีชมพู และสัตว์ป่าชายเลน

๒. พายเรือคายัก ชมความอุดมสมบูรณ์ป่าชายเลน เล่นน้ำ หาหอยชาว ณ หาดหอยขาว

๓. การทำผ้ามัดย้อม จากเปลือกไม้โกงกาง

๔. ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนิ่ม

๕. ตลาดนัดริมน้ำ

นายเจษฏา เส็นหล๊ะ

๐๘๙ – ๗๓๗๒๒๑๔

ด.ต.สมัคร สะดน

085-0800008

facebook-huatangsatun

 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

เกตรี

เมือง

๑. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

๒. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตร / ด้านการประมง / ปศุสัตว์

๓. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาหาร / ของที่ระลึก / ขนมพื้นเมือง / สินค้า OTOP

๔. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้ำชลประทาน ผู้ใช้ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

๕. กิจกรรมการเรียนรู้พลังงานทดแทน / พลังงานทางเลือก

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

๗. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ชุมชน

จ.ส.ต.มณัฐ  ปลอดทอง

062-2360400

089-7326323

facebook-KetriEducationCenter

 

 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพญาบังสา (ควนโพธิ์ )

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

ควนโพธิ์

เมือง

๑. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพ

๒. การเรียนรู้การวิถีการทำนาและผลิตข้าวนาอินทรีย์

๓. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน

๔. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

๕. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.๓ , ๔ , ๕

๖. หอดูนก

๗. เส้นทางเดินป่า

๘. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา

นายสุรัฐพงศ์  หมันใจดี

๐๘๖-๔๘๐๖๑๖๕

facebook-payabangsa

 

 

ที่

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ที่ตั้ง

ลักษณะเด่น/กิจกรรม

ผู้ประสานงาน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันใหญ่

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

เกาะสาหร่าย

เมือง

๑. ชมสุสานเกาะหอยขาว

๒. ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาสวยงาม

๓. ชมฝูงนกทะเล

๔. ชมวิถีชีวิตของพะยูน

๕. ชมฝูงค้างคาวยักษ์

๖. นั่งเรือขึ้นเกาะชมหินงาม

๗. เก็บหอย ชมการจับปูม้า ที่ทะเลแหวก

๘. นั่งเรือชมปลาโลมา

๙. ศึกษาชมบ่อพักฟื้นเต่าทะเล

๑๐. นั่งสามล้อชมพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง

๑๑. ตกปลา

๑๒. นอนตามเกาะ พักเต็นท์

๑๓. นั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง

๑๔. ชมศาลเจ้าโต๊ะยี

นายอดุลย์  ชนะบัณฑิต

081-5419448

facebook-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันใหญ่

 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกพยอม

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

๑๘

ละงู

ละงู

๑. การอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน

๒. การศึกษาเส้นทางธรรมชาติของระบบนิเวศป่าชายเลน

๓. อาหารพื้นเมือง สาหร่ายทะเล

๔. การแปรรูปขนมพื้นเมือง “ลูกโร๊ย”

๕. ๔ ฐานการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

นายหรอเสด  ม่องเร๊าะ

๐๘๔ - ๗๔๗๑๓๔๒

facebook-ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดโลกบ้านโคกพยอม

 

ที่

 

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ที่ตั้ง

 

ลักษณะเด่น/กิจกรรม

 

ผู้ประสานงาน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวหิน

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

ละงู

ละงู

๑. ออกเรือหาปลา สัมผัสวิถีชาวประมงพื้นบ้าน

๒. ล่องเรือเที่ยวชมความงามของเกาะลิดี

๓. เรียนรู้การยอนหอยหลอด ณ ดอนหอยหลอด

๔. ศึกษาเรียนรู้การจัดทำธนาคารปูม้า

๕. วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหิน (ออมทรัพย์ชุมชน , ร้านค้าชุมชน , แพชุมชน , แปรรูปอาหารทะเล )

นายเผด็จ  โต๊ะปลัด

087-8362929

080-5484599

facebook-ที่นี้บ้านหัวหิน การท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหิน จ สตูล

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

ปากน้ำ

ละงู

๑. ชมวิถีชีวิตชาวประมง การออกทะเลจับสัตว์น้ำ

๒. เยี่ยมชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก ถ้ำฤาษี ถ้ำเสือสิ้นลาย

๓. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตร การปลูกแตงโม

๔. ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน

๕. เพลิดเพลินกับการตกปลา

๖. เรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

๗. อวนทับตะลิ่ง

๘. นั่งเรือรอบเกาะเขาใหญ่

๙. นั่งเรือ ชมป่าชายเลนและเก็บหอยขาว

นางจันทรา ไล่กสิกรรม

061-3374974

นายยูหนา  หลงสมัน

๐๘๑ - ๕๔๒๐๐๗๑

facebook-bo7luk

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน

บุโบย

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

แหลมสน

ละงู

๑. ศึกษาวิถีชีวิตการทำประมง เช่น การทำโป๊ะ ดำหอย หาหอยท้ายเภาตามชายหาด

๒. นั่งเรือใบลดพลังงาน ชมวิวทัศน์ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมฟังตำนานเกาะเภตรา

๓. นั่งสามล้อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การถนอมอาหารทะเล

๔. เรียนรู้ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ ราปน (เศษพืชที่ย่อยสลายมาจากป่าชายเลน )

๕. ธนาคารปูม้า และอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน

นางหารีอ๊ะ  ติ้งสง่า

๐๘๗ – ๒๙๙๔๕๙๗

062-0597905

facebook-BuBoiVillage

 

 

 

ที่

 

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ที่ตั้ง

 

ลักษณะเด่น/กิจกรรม

 

ผู้ประสานงาน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังตง

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

นาทอน

ทุ่งหว้า

๑. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

๒. การเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากธรรมชาติ

๓. ล่องเรือชมถ้ำค้างคาวแม่ไก อ่าวผก อ่าวไม้ขาว

๔. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณป่าชายเลนและชมน้ำตก ๒ น้ำ

นายอับดลลอห์  หมัดศิริ

095-4433734

นางอรุณี  เกาะกลาง

062-6540788

facebook-การท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังตง จ.สตูล

 

 

๑๐

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

ทุ่งบุหลัง

ทุ่งหว้า

๑. เยี่ยมชมกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเล

๒. เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

๓. พายเรือคายัคในทะเล

๔. การเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อดิน

๕. ค่ายมวยเยาวชน การรำมวยไทย

๖. ชมการแสดงรำรองแง็งของกลุ่มเยาวชน

นายอนุ  สารบัญ

๐๘๑ - ๕๙๘๘๔๘๓

นางฮารอยะ  สันสมัน

๐๘๙ - ๔๖๖๔๖๒๖

facebook-ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

๑๑

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

ตันหยงโป

เมือง

๑. ธนาคารกั้ง

๒. ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน / ของใช้โบราณบ้านบากันเคย

๓. ธนาคารปูม้า ได้เรียนรู้การวางไข่ของปูม้า

๔. เรียนรู้การหาหอยกาบง

๕. การแปรรูปอาหารทะเลของกลุ่มแม่บ้าน

๖. พายเรือคายัคชมระบบนิเวศ

๗. การย่ำกั้งของเยาวชน

๘. การเลี้ยงปลากะพง / เก๋า ในกระชั่ง

๙. ทะเลแวก เกล็ดมังกร บริเวณเกาะ ๓ บ้านบากันเคย

๑๐. ชมรังนกขาวเกาะมดแดง

๑๑. มีการเที่ยวเกาะ เช่น เกาะมดแดง เกาะสาม เกาะหัวมัน เกาะกว้าง

นายอิดริส อุเส็น

๐๘๑ – ๗๔๘๙๕๙๖

นางบุหงา อุดเส็น(กะบุหงา)

๐๘๒ - ๔๓๔๔๒๙๕

facebook-รีสอร์ทชุมชนบ้านบากันเคย-ทะเลแหวกสันหลังมังกร-จ.สตูล

 

ที่

 

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ที่ตั้ง

 

ลักษณะเด่น/กิจกรรม

 

ผู้ประสานงาน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

๑๒

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน ภูผาเพชร

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

ปาล์มพัฒนา

มะนัง

 1. ศึกษาธรรมชาติ เดินป่า น้ำตกวังใต้หนาน วังกลอย วังเคียน ค่ายผู้พัฒนาชาติไทย
 2. ชมถ้ำภูผาเพชร
 3. ศึกษาวิถีชีวิตเงาะป่า วิถีชุมชน
 4. ชมศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ
 5. สาธิตการทำตุ๊กตาเซมัง
 6. สาธิตการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
 7. ศึกษาสวนสมุนไพร
 8. การจัดการกลุ่มองค์กร
 9. การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน
 10. โฮมสเตย์
 11. อาหารพื้นบ้าน
 12. กิจกรรมล่องแก่ง
 13. บ้านรากไม้
 14. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แลผจญภัย

นางประจวบ คงแก้ว

๐๘๑ – ๐๘๔๓๔๒๖

facebook-The-Phuphaphet-Travel

๑๓

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสาคร

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

สาคร

ท่าแพ

 1. มีธนาคารปู
 2. บ้านลิง
 3. แปลงผักปลอดสารพิษ
 4. ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
 5. อาหารทะเลสด
 6. วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

นายแสกสรร (ประธาน)

087-6087809

นายมีน  หมัดสะเด็น 

๐๘๙ – ๗๓๓๗๓๒๙

facebook-บ้านสาครโฮมสเตย์

 

ที่

 

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ที่ตั้ง

 

ลักษณะเด่น/กิจกรรม

 

ผู้ประสานงาน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

๑๔

ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านตำมะลัง

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

๒ , ๓

ตำมะลัง

เมือง

 1. การให้อาหารนกอินทรีย์
 2. ใช้ภาษายาวีภายในหมู่บ้าน ( โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ เป็นโรงเรียนนำล่องภาษามาลายูกลาง )
 3. ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
 4. การแสดงลองแง็งของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน
 5. ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านที่หลากหลาย ( เช่น กูตูมันหยัง , กูตูปีอีน หรือ แป้งข้าวหมาก , โรตีแกหลาย หรือ โรตีตาข่าย , ยองกง , จอนดอย , โกยกาจาง , บาฮูลู ( ขนมไข่ ) , โกยบังเกตุ , ดาหงาย , โรเปะ , ลงปัง

นายสุรินทร์  หลงกูนัน

๐๘๓ - ๑๙๖๖๓๙๓

facebook-สุไหงตำมะลัง

15

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหลอมปืน

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

14

ละงู

ละงู

1. ทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าวทุ่งนุ้ย)

2. ป่าชายเลนที่สมบูรณ์

3. ชายหาดที่สวยงาม

4. ฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติอ่าวทุ่งนุ้ย

5. ประวัติศาสตร์มัสยิดบ้านหลอมปืน

นายจักรกริช ติงหวัง

098-0168026

นายอารีย์  ติงหวัง

082-4301233

facebook-ท่องเที่ยววิถีชายฝั่งทะเล ชุมชนบ้านหลอมปืน จังหวัดสตูล

16

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโตนปาหนัน - บ่อน้ำร้อน

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

14

ละงู

ละงู

- ทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าวทุ่งนุ้ย)

- ป่าชายเลนที่สมบูรณ์

- ชายหาดที่สวยงาม

- ฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติอ่าวทุ่งนุ้ย

- ประวัติศาสตร์มัสยิดบ้านหลอมปืน

 

 

 

 

 

นางสาวยาวาหนี  ใจตรง

089-2976702

นายยุทธนา  มาลีนี

084-8465480

facebook-konrukphatonpahnan

 

 

ที่

 

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ที่ตั้ง

 

ลักษณะเด่น/กิจกรรม

 

ผู้ประสานงาน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

17.

ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านมะหงัง

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

1

ทุ่งบุหลัง

ทุ่งหว้า

แหล่งท่องเที่ยว

 1. เขาทะนาน
 2. เขาตะบัน
 3. หาดทุ่งสะโบ๊ะ
 4. ป่าโกงกาง
 5. ชมค้างคาวแม่ไก่เขาตะบัน
 6. คลองมะหงัง
 7. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กุ้งแห้ง กะปิ มันกุ้ง น้ำพริกกุ้งแห้ง ปลาแดดเดียว เครื่องประดับไข่มุกอันดามัน)
 8. อาหารทะเลสด ๆ

ผู้ใหญ่พรศักดิ

063-5393025

081-2773500

นางสาวกัญญารัตน์ ตำเผือก

082-4359185

 

18.

ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านเขานุ้ย

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

2

วังประจัน

ควนโดน

1. น้ำตกโตนปลิว

2. ถ้ำค้างคาว

3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

4. น้ำตกยาโรย

5. เขาพับเพิง

6. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

7. ถ้ำโตนดิน

8. ทุ่งหญ้าวังประจัน

9. ตลาดนัดชายแดนไทย – มาเลเซีย

10. ฐานเรียนรู้วิถีชุมชนวิถีชายแดน

      - ฐานเรียนรู้การกินอาหารเพื่อสุขภาพ , การศึกษาธรรมชาติ , การนวดแผนไทย , การท่องเที่ยวมอเตอร์ไซต์สตรี , ที่พักโฮมสเตย์ , ภูมิปัญท้องถิ่น , ผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายสาและ  หมาดปันจอร์  

084-9674032

080-0680811

facebook-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขานุ้ย

 

ที่

 

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ที่ตั้ง

 

ลักษณะเด่น/กิจกรรม

 

ผู้ประสานงาน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

19.

ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านดาหลำ

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

8

ท่าแพ

ท่าแพ

1. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงแพะเนื้อ / นม

3. การปลูกข้าวโพดหวาน

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สบู่นมแพะ , ขนมพื้นเมือง)

5. โฮมสเตย์

6. อาหารพื้นบ้าน

 

นายนิติภูมิ หลงเก

087-2859670

facebook-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านดาหลำ

20

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวทาง

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

6

ละงู

ละงู

- เป็นพื้นที่ติดต่อกับคลองละงู ทั้ง 4 ตำบลของอำเภอละงู คือ ตำบลปากน้ำ ตำบลละงู ตำบลแหลมสน ตำบลกำแพง

- แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมหิ่งห้อย  ป่าลำพู หาดหอยปะ

นายอับดุลข่อเลด  ลัดเลีย

088-1797977

facebook-ท่องเที่ยวเรือแพโดยชุมชนบ้านหัวทางละงู

21

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านขอนคลาน

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

1-4

ขอนคลาน

ทุ่งหว้า

- ชิมอาหารท้องถิ่นบ้านขอนคลาน

- ชมและเลือกซื้องานจักรสาน เช่น เสื่อที่สานจากใบเตย

- ชมการจัดทำธนาคารปูม้าในชุมชน

- การต่อเรือหัวโทงท่องเที่ยวคลองวังวน สู่ คลองราไว

-สัมผัสบรรยากาศชายหาด,ป่าสน ดอนหอย 2 ดอน (หอยหลักไก่) ทอนหิน(หินโต๊ะหอก ลานผีหลังกลวง ตำนานควายเล)

- ชมระบบนิเวศป่าชายเลน

-ชมวิวชมแมลงพลัดและเล่นน้ำ ณ หาดราไว

นายอับดุลรอซัก เหมหวัง   089- 9763353

facebook-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านขอนคลาน

22

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควน

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

5

บ้านควน

เมือง

- ล่องแก่งชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน

- การทำขนมพื้นบ้าน

- ชมบ้านโบราณ อายุ 170 ปี

- ชมลานประหาญ เมื่อ 200 ปีที่แล้ว

นางวิไลวรรณ  ฮะอุรา

081-7671810

facebook-กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านควน สตูล

 

ที่

 

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ที่ตั้ง

 

ลักษณะเด่น/กิจกรรม

 

ผู้ประสานงาน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

23

ชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

8

ทุ่งหว้า

ทุ่งหว้า

-พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์

-ล่องเรือถ้ำเลสเตโกดอน

-ชมสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง

-ชมสวนฉิมเมล่อน

-ชมตึกชิโนโปรตุกิส

-ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

-ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

-พักทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน

คุณพรหมพจน์ สิริพรชัยเจริญ

091-0240955

วาสนา เศษแอ

095-0879484

facebook-pongthungwa

 

24

กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังสายทอง

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

10

น้ำผุด

ละงู

- ล่องแก่งวังสายทอง

- ฐานการเลี้ยงปลาในกระชัง

- ฐานการปลูกผักกูด

- ฐานการแปรรูปกล้วย

- การสกรีนเสื้อ

- ฐานผักปลอดสารพิษ

- การทำไม้ดัด

นายประสิทธิ์ คงอาสา

082-2623153

facebook-ชุมชนบ้านวังสายทอง

25

วิสาหกิจชุมชนหัวแหลมโฮมสเตย์

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

4

เกาะสาหร่าย

เมือง

- เรียนรู้การแปรรูปอาหารทะเล

- กิจกรรมหาหอย (หอยหวาน หอยกาบง หอยเจดีย์)

- ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง

- เยี่ยมสันหลังมังกรสองหาง

- ชมปะการังน้ำตื่น

- เยี่ยมชมสุสานหอยล้านปี (หอขาว)

นายบีซอล อุโหยบ

081-7485115

facebook วิสาหกิจชุมชนหัวแหลมโฮมสเตย์

 

ที่

 

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ที่ตั้ง

ลักษณะเด่น/กิจกรรม

 

ผู้ประสานงาน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

26

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

 

เกาะสาหร่าย

เมือง

- ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น,น้ำลึก

- ศิลปะการแสดงรองแง็ง-รำมะนาชาวเล

- บรรยายประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวเล"อุรักลาโว้ย"

- ชมพิพิธภัณฑ์ฝาบ้านชุมชุนโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

- สาธิตและร่วมปฏิบัติกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตกปลา ตกหมึก หาหอยชักไซ

- บริการอาหารทะเลสด

- น้ำพริกปลาย่างสูตรชาวเล

- บริการที่พักโฮมสเตย์-บังกะโล

นายเดชณรงค์ อยู่กลาง

088-7995655 ,

093-4092919

น.ส.ฉัตรพร พระอ๊ะ

088-7854377

089-4649293

facebook-LipeSatunThailandCBT

27

ชุมชนบ้านวังนาใน

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

4

น้ำผุด

ละงู

- ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

- ล่องแก่ง คลองลำโลน

- ล่องแก่งลอดถ้ำเจ็ดคต

- เที่ยวน้ำตก

- เที่ยวภูผาเพชร

- หมู่บ้านมันนิ

ฐิติชญาฮ์  ช่วยแก้ว

064-7589165

085-5899592,086-9469229

facebook-WangnanaiSatun

28

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าข้ามควาย

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

6

นาทอน

ทุ่งหว้า

- ชมสันหลังมังกร

- เที่ยวหาดไม้ขาว

- ชมหอสี่หลัง และปูกองทัพ

- ล่องเรือชมนกเหยี่ยว

- พิพิธภัณฑ์ของโบราณ

- ที่พักโฮมสเตย์

นายวิสูตร  ประกอบ

087-4792904  

นางสาววีณา   จิโสะ

093-6195242

facebook-การท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าข้ามควาย

 

ที่

 

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ที่ตั้ง

ลักษณะเด่น/กิจกรรม

ผู้ประสานงาน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

29

ชุมชนทุ่งหว้าโอมสเตย์ (สุไหงอุเปย้อนยุค)

(อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดเก็บข้อมูล)

1-8

ทุ่งหว้า

ทุ่งหว้า

1. ชมสวนองุ่น​สุวรรณ​า​

2. จุดจำหน่าย​ผลิตภัณฑ์​ท่องเที่ยว​ชุมชน

3. เส้นทางศึกษา​ธรรมชาติ​เขาแดงแหล่งปลูก​พริกไทย​สุไหง​อุ​เป​

4. กลุ่ม​ผลิตภัณฑ์​ข้าวเกรียบ​ธัญพืช​

5. ปลาแดดเดียว​ท่าเภาวิถี​ชาวเล

6. หลวงพ่อ​แก่​น​จันทร์​พระพุทธรูป​ลวยทวนน้ำ

7. พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์

8. ล่องเรือถ้ำเลสเตโกดอน

9. ชมสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง

10.ชมสวนฉิมเมล่อน

11.ชมตึกชิโนโปรตุกิส

12.ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

13.ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

14.ที่พักทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน

คุณพรหมพจน์ สิริพรชัยเจริญ

091-0240955

ชุมชนทุ่งหว้าโฮมสเตย์ (สุไหงอุเปย้อนยุค)

 

จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media ต่างๆ

จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)