งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

20 ก.ย. 2564      227 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ที่

ชื่อโครงการ

แหล่งงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

ปีงบประมาณ

พ.ศ.

1.

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กิจกรรมพัฒนาและขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูลแห่งแรกของประเทศไทย กิจกรรมย่อยป้ายสื่อความหมายและป้ายแผนที่อุทยานธรณีโลกสตูล ประจำปีงบประมาณ 2563

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามัน

4,000,000

2564

2.

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กิจกรรมที่ 3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2564

งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล (60:40)

275,000

2564